התמצאות באתר

עשינו מאמץ גדול כדי שהשימוש באתר יהיה אינטואיטיבי וקל. אם בכל זאת עולות שאלות, אנא היעזרו בסדרת הסרטונים שיצרנו: כניסה או רישום לאתר, התמצאות ואיתור סרטים וכן רכישה וגישה לסרטים שלכם.

איתור סרטים והמלצות

כניסה קלה לאתר

גישה לסרטים הזמינים לצפיה

שאילת סרט עם ארנק אלקטרוני

ניהול קבוצה ותקציב